...

شرکت ناری سپهر سپنتا

نتیجه ۲۰ سال پژوهش برای تولید محصولی ایرانی و ایمن است. محصولی که با عنوان ملزومات نورافشانی و آتش بازی تولید و در انواع ۳۰ گانه راهی بازار مصرف و خانه های ایرانی می شود، تا علاوه بر ایجاد حس هیجان ، زینت بخش شادی خانواده های این سرزمین کهن باشد