...

کهکشان

تک شوت – مینی لانچر
۲ نظرات کهکشان
زمان روشن شدن: ۱۰ ثانیه ارتفاع پرتاب: ۳۰  متر وزن:  ۲۰ ± ۱۰۰  گرم کلاس خطر: G 1.3 افکت: فلشی، سبز ، قرمز ، چشمک زن طلایی طریقه مصرف: دستورالعمل مندرج بر روی محصول
ادامه مطلب
۷ شوت
بدون نظر کهکشان
زمان روشن شدن: ۱۰ ثانیه ارتفاع پرتاب: ۳۰  متر وزن:  ۲۰ ± ۷۰۰  گرم کلاس خطر: G 1.3 توضیح: ۷ رنگ مختلف افکت های فلشی، سبز ، قرمز ، سبز و قرمز ،  چشمک زن طلایی و ترکیبی طریقه مصرف: دستورالعمل مندرج بر روی محصول
ادامه مطلب
۹ شوت مثلث
بدون نظر کهکشان
زمان روشن شدن: ۱۰ ثانیه ارتفاع پرتاب: ۳۰  متر وزن:  ۲۰ ± ۷۰۰  گرم کلاس خطر: G 1.3 افکت های فلشی، سبز ، قرمز ، سبز و قرمز ،  چشمک زن طلایی و ترکیبی طریقه مصرف: دستورالعمل مندرج بر روی محصول
ادامه مطلب
لانچر تکی – هوایی
بدون نظر کهکشان
زمان روشن شدن: ۱۰ ثانیه ارتفاع پرتاب: ۵۰  متر وزن:  ۲۰ ± ۳۰۰  گرم کلاس خطر: G 1.3 افکت: فلشی، سبز ، قرمز ، چشمک زن طلای طریقه مصرف: دستورالعمل مندرج بر روی محصول
ادامه مطلب