...

سایر

مشعل
بدون نظر سایر
زمان سوزش: ۱۲۰ ثانیه ارتفاع آبشار: ۳۰  سانتی متر وزن:  ۵ ± ۶۵ گرم کلاس خطر: G 1.4 رنگ: سبز، سفید و قرمز توضیح: قابل استفاده در جشن ها و هشداری طریقه مصرف: دستورالعمل مندرج بر روی محصول
ادامه مطلب
فرفره کوچک
بدون نظر سایر
زمان سوزش: ۱۰ ثانیه شعاع عملیاتی: ۳   متر وزن:  ۵ ± ۱۵ گرم کلاس خطر: G 1.4 چرخش و تولید  نور قرمز یا سبز توضیح: قابل استفاده در فضای باز طریقه مصرف: دستورالعمل مندرج بر روی محصول
ادامه مطلب
فرفره بزرگ
بدون نظر سایر
زمان سوزش: ۲۰ ثانیه شعاع عملیاتی: ۵   متر وزن:  ۵ ± ۳۰  گرم کلاس خطر: G 1.4 چرخش و تولید نور قرمز یا سبز توضیح: قابل استفاده در فضای باز طریقه مصرف: دستورالعمل مندرج بر روی محصول
ادامه مطلب