...

آبشاری

آبشار دستی
بدون نظر آبشاری
زمان سوزش: ۲۵  ثانیه ارتفاع آبشار:  ۱  متر وزن:  ۵ ± ۹۵ گرم کلاس خطر: G 1.4 فوران جرقه های طلایی رنگ توضیح: قابل استفاده در فضای باز طریقه مصرف: دستورالعمل مندرج بر روی محصول
ادامه مطلب
اژدها
بدون نظر آبشاری
زمان سوزش: ۲۵  ثانیه ارتفاع آبشار:  ۳   متر وزن:  ۵ ± ۱۴۵ گرم کلاس خطر: G 1.4 توضیح: قابل استفاده در فضای باز (فاصله امن ۵ متر) طریقه مصرف: دستورالعمل مندرج بر روی محصول
ادامه مطلب
مخروطی – کله قندی
بدون نظر آبشاری
زمان سوزش: ۳۵ – ۳۰  ثانیه ارتفاع آبشار:  ۴   متر وزن:  ۵ ± ۲۶۰ گرم کلاس خطر: G 1.4 توضیح: قابل استفاده در فضای باز (فاصله امن ۵ متر) طریقه مصرف: دستورالعمل مندرج بر روی محصول
ادامه مطلب
آبشار ۱۳ سانتی متر رنگی سوز
بدون نظر آبشاری
زمان سوزش: ۴۵ – ۳۵  ثانیه ارتفاع آبشار:  ۴   متر وزن:  ۵ ± ۲۶۵ گرم کلاس خطر: G 1.4 فوران جرقه های طلایی و سفید و سبز و قرمز توضیح: قابل استفاده در فضای باز (فاصله امن ۵ متر) طریقه مصرف: دستورالعمل مندرج بر روی محصول
ادامه مطلب
آبشار ۹ سانتی متر رنگی سوز
بدون نظر آبشاری
زمان سوزش: ۳۰  ثانیه ارتفاع آبشار:  ۳   متر وزن:  ۵ ± ۱۶۰ گرم کلاس خطر: G 1.4 فوران جرقه های طلایی و سفید و سبز و قرمز توضیح: قابل استفاده در فضای باز (فاصله امن ۵ متر) طریقه مصرف: دستورالعمل مندرج بر روی محصول
ادامه مطلب
آبشار پایه دار بزرگ
بدون نظر آبشاری
زمان سوزش: ۳۵ – ۳۰  ثانیه ارتفاع آبشار:  ۳.۵ – ۳   متر وزن:  ۵ ± ۲۴۰ گرم کلاس خطر: G 1.4 فوران جرقه های طلایی درخشان توضیح: قابل استفاده در فضای باز (فاصله امن ۵ متر) طریقه مصرف: دستورالعمل مندرج بر روی محصول
ادامه مطلب
آبشار پایه دار کوچک
بدون نظر آبشاری
زمان سوزش: ۳۵ – ۳۰  ثانیه ارتفاع آبشار:  ۳ متر وزن:  ۵ ± ۲۸۵ گرم کلاس خطر: G 1.4 فوران جرقه های طلایی و سفید توضیح: قابل استفاده در فضای باز (فاصله امن ۵ متر) طریقه مصرف: دستورالعمل مندرج بر روی محصول
ادامه مطلب
آبشار دوقلو
بدون نظر آبشاری
زمان سوزش: ۱۰ ثانیه ارتفاع آبشار:  ۲.۵ – ۳ متر وزن:  ۵ ± ۵۵ گرم کلاس خطر: G 1.4 فوران جرقه های طلایی و سفید توضیح: قابل استفاده در فضای باز (فاصله امن ۴ متر) طریقه مصرف: دستورالعمل مندرج بر روی محصول
ادامه مطلب
فشفشه سرد
بدون نظر آبشاری
زمان سوزش: ۴۰ ثانیه ارتفاع آبشار: ۲۰ – ۱۵ سانتی متر وزن:  ۵ ± ۲۵ گرم کلاس خطر: G 1.4 فوران جرقه های طلایی رنگ توضیح: قابل استفاده در محیط های باز و بسته طریقه مصرف: دستورالعمل مندرج بر روی محصول
ادامه مطلب